کارگاه آموزشی معرفی محصولات مصرفی BD

انتشار این مطلب

BD consumer products introduction workshop

جلسه آموزش گروهی بیمارستان آراد با موضوع معرفی شرکت KMT، محصولات مصرفی دپارتمان BD در تاریخ 3 اسفند ماه 1401 با حضور 20 نفر از پرستاران شیفت شب و صبح این بیمارستان برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی در خصوص معرفی آنژیوکت سیفتی و نحوه استفاده از آن و با ارائه نکات تئوری کارگاه IV therapy  با حضور مترون، سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر آموزشی و پرستاران محترم آن مرکز برگزار گردید.

مطالب بیشتر