پنومونی ( عفونت ریوی )

پنومونی

به التهاب بافت ریه که یک یا دو طرف قفسه سینه را درگیر می‌کند و معمولا در اثر عفونت ایجاد می‌شود پنومونی یا عفونت ریه گفته می‌شود. پنومونی در اثر عفونت ریه ها ایجاد می شود.عفونت بیشتر کیسه هاي هوایی موجود در ریه و به میزان کمتر مجاري هوایی انتقال دهنده هوا به ریه ها را، […]